English version

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú, 2018. május 25-én hatályba lépõ általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni.

A Budapest Jazz Clubot és annak honlapját (www.bjc.hu) mûködtetõ JazzArt Közcélú Alapítvány a GDPR rendelettel összhangban különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adatai védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvetõ jogait és szabadságát.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak kezelését jelenleg a GDPR rendelet hatálybalépését megelõzõen adott hozzájárulása alapján végezzük, amely a GDPR rendeletben foglaltak szerinti hozzájárulásnak tekinthetõ. Tájékoztatjuk, hogy az info@bjc.hu e-mail címen és a hírlevél leiratkozás linkjén hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást követõen Alapítványunk Önnek a továbbiakban nem fog a Budapest Jazz Club programjaival kapcsolatos hírlevelet és egyéb tájékoztatót küldeni, valamint törli a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
 
Adatkezelõ elnevezése: JazzArt Közcélú Alapítvány

Elérhetõségek:

Székhely: 1025 Budapest Szépvölgyi út 24.

Telefon: 06 70 6055248

Email: jazzart@jazzart.hu / info@bjc.hu

Nyilvántartásba vételrõl rendelkezõ jogerõs bírósági határozat száma, kelte: Pk.60068/2009/2, 2009.02.1

Nyilvántartási szám: 10767

Adószám: 18134209-2-41

Adatkezelõ képviselõje, elérhetõsége: Fazekas Katalin elnök, e-mail: jazzart@jazzart.hu
Az adatkezelõnél adatvédelmi tisztviselõ nem került kinevezésre. 
 
1. Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön által, az adatkezelõ részére megadott személyes adatainak (név, e-mail cím) kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatásán alapul.
 
2. Az adatkezelés célja és idõtartama:
Kifejezett hozzájárulása alapján az adatkezelõ az adatait hírlevél küldése céljából kezeli, hozzájárulása visszavonásáig.
 
A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat (név, e-mail cím) az adatkezelõ kizárólag a fent meghatározott célok érdekében, bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére adattovábbítás, adatközlés nem történik, továbbá az adatkezelõ a fenti céltól eltérõ célból további adatkezelést nem végez.
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzájárulását a GDPR rendelet hatálybalépését megelõzõen a rendeletben foglalt feltételekkel összhangban adta meg, nem kell ismételten az engedélyét kérni ahhoz, hogy az adatkezelõ a GDPR rendelet alkalmazási idõpontját követõen is folytathassa az adatkezelést.
 
3. Az Ön, mint érintett jogai:
Az adatkezelõ az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezelésérõl, továbbá Ön bármikor kérheti a személyes adataihoz (név, e-mail cím) való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Jogosult továbbá arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a jelen adatkezelõ akadályozná.
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg.
A JazzArt Közcélú Alaptvány, mint a weboldal üzemeletetõje kijelenti, hogy a hírlevélre feliratkozó ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás.
A JazzArt Közcélú Alapítvány a tudomására jutott adatokat a  “Személyes adatok védelmérõl” szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló az 1995. évi CXIX. törvény elõírásainak megfelelõen kezeli, ezeket az adatokat kizárólag hírlevélküldés kielégítésére használja fel.
A hírlevél feliratkozás során az adatkezelõ olyan adatot (név, e-mail cím) kér, amely szükséges a hírlevél megcímzéséhez. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredõ kellemetlenségekért a JazzArt Közcélú Alapítvány, mint adatkezelõ felelõsséget nem vállal.

YouTube Channel

-------------------

Elérhetõség:
Cím: 1136 Budapest,
Hollán Ernõ u. 7.


Tel.:

 

+36 1 798 7289
(10:00-24:00)

 

Email: info@bjc.hu
 
-------------------

KLUB és KÁVÉZÓ nyitvatartás:

 
hétfõ-csütörtök:
10.00-24.00
péntek-szombat:
10.00-02.00
 

-------------------

BJC BISTRO NYITVATARTÁS:

 
hétfõ-csütörtök:
18.00-24.00
péntek-szombat:
18.00-02.00
 


Asztalfoglalás:
+36 1 798 7289
 
-------------------

Jegypénztár:
Nyitvatartási napokon 18:00-22:00 (vagy koncertkezdés elõtt egy órával)

 

 

2014 © JazzArt Közcélú Alapítvány